Θέση Εργασίας: Payroll Specialist

Job Overview:
We are looking for an experienced Payroll Specialist to be responsible for all payroll-related tasks. The Payroll Specialist’s responsibilities include collecting and reviewing employee information and working hours, calculating wages, preparing and processing employee payments, and maintaining accurate payroll records.
Responsibilities and Duties:
 • Collecting timesheet data and payroll information.
 • Entering data into payroll and administrative databases and software programs.
 • Calculating wages, benefits, tax deductions, commissions, etc.
 • Maintaining accurate records of payroll documentation and transactions.
 • Preparing and distributing income statements.
 • Responding to payroll-related inquiries and resolving concerns.
 • Performing account balance and payroll reconciliations.
 • Preparing financial reports for accounting and auditing purposes.
 • Preparing periodic payroll reports for review by management.
 • Keeping informed about current legislation relating to payroll
Qualifications:
 • Degree in accounting, business, or a related field preferred.
 • Experience working in payroll or a similar role.
 • Working knowledge of basic accounting principles and payroll practices.
 • Experience working with accounting and payroll software (Epsilon Net).
 • A good command of several different languages would be an asset (Greek & English necessary).
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Strong organizational and time management skills.
 • Strong analytical, communication, and computer skills.
 • High numerical aptitude.
 • Attention to detail.
 • Ethical behavior.

Παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων και σχετικής αλληλογραφίας υποψηφίων για τη θέση εργασίας που ανακοινώνεται από την ATLAS Consulting IKE, στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@atlasconsulting.gr .

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται σε:

Φιλοξενία των παραπάνω εγγράφων σε χώρο αποκλειστικής πρόσβασης για τους αρμόδιους εκπροσώπους της εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής υποψηφίου.

Η χρήση των δεδομένων γίνεται για την αξιολόγηση επαγγελματικών και ήπιων χαρακτηριστικών υποψηφίων για θέση εργασίας στην ATLAS Consulting IKE, με σκοπό την πρόσληψη.

Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων θα γίνει πλήρως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την επιλογή υποψηφίου, χρόνος που δεν θα υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες από τη λήψη των δεδομένων.

Η ATLAS Consulting IKE δεσμεύεται για πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 GDPR) και όλου του Νομοθετικού Πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σεβασμό στα δικαιώματα των υποψηφίων στην ενημέρωση, πρόσβαση και διαγραφή των δεδομένων τους.

Related Posts

Leave a comment