επιδότηση 50%

Network

15 Δεκ: Προδημοσίευση Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» για Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με επιδότηση 50%

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο…