Τώρα μπορείς να ιδρύσεις τη δική σου Κυπριακή Εταιρεία (Περιορισμένης Ευθύνης – Limited) και να δραστηριοποιηθείς στην Κύπρο σε σύντομο χρονικό διάστημα, απολαμβάνοντας έτσι σημαντικές απαλλαγές και πλεονεκτήματα της Κυπριακής Φορολογίας.

FEATURED SERVICES

Τώρα μπορείς να ιδρύσεις τη δική σου Κυπριακή Εταιρεία (Περιορισμένης Ευθύνης – Limited) και να δραστηριοποιηθείς στην Κύπρο σε σύντομο χρονικό διάστημα, απολαμβάνοντας έτσι σημαντικές απαλλαγές και πλεονεκτήματα της Κυπριακής Φορολογίας.

Χαρακτηριστικά:

Κυπριακή εταιρεία, γνωστή ως «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (Limited) έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ενώ κακώς, συγχέεται μερικές φορές με την ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).

Μικρή Φορολογία
0%
Φιλικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον
0%
Χαμηλό κόστος σύστασης
0%
Σταθερή Φορολογία
0%

Ίδρυση-Καταστατικό:

Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό με το οποίο καθορίζουν τις δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί η εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τις εσωτερικές της υποθέσεις.

 Μέλη ΔΣ: 

Τονίζεται ότι, από φορολογικής πλευράς, είναι σημαντικό η εταιρεία να έχει διευθυντές Κύπριους (nominee directors)  και να ελέγχεται στην Κύπρο.

Κεφάλαιο: 

Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου για την Κυπριακή Εταιρεία. Κεφαλαιουχικός δασμός της τάξης του 0,6% επί  Ονομαστικού Κεφαλαίου ( κάτι σαν τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην Ελλάδα) πληρώνεται στην Κυβέρνηση με την Εγγραφή της εταιρείας και σε κάθε μετέπειτα αύξηση του Ονομαστικού Κεφαλαίου.

Μέτοχοι:

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ορίζει η νομοθεσία ότι πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο. Αν επιθυμεί κάποιος να διατηρήσει την ανωνυμία των μετόχων του, οι μετοχές μπορεί να κρατούνται από εταιρεία η οποία ενεργεί ως trustee των ιδιοκτητών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών τηρείται και απαιτείται απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου πριν από την αποκάλυψη τους.

Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Γραμματέας: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει γραμματέα.

Έδρα: 

Ο νόμος ορίζει ότι κάθε εταιρεία πρέπει να διαθέτει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο, που μπορεί να  χρησιμοποιείται και ως εμπορική διεύθυνση της Κυπριακής Εταιρείας για την πραγματοποιήση του σκοπού της.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

Φορολογική- Επιχειρηματική
Συμβουλευτική

Διαδικασία Σύστασης
εταιρίας

Φορολογική
έδρα

Υπηρεσίες
Διευθυντή-Γραμματέα

Λογιστική & Φορολογική
Υποστήριξη

Νομική
Υποστήριξη

Φορολογικός
Σχεδιασμός

Έκδοση
Τραπεζικού Λογαριασμού

Χρόνος Σύστασης εταιρίας 2-4 εβδομάδες

Κύρια Πλεονεκτήματα Κυπριακών Εταιριών

Χαμηλός φορολογικός συντελεστής, 12,5% επί των καθαρών κερδών.

0% φόρο επι των μερισμάτων

2,5% φόρος επί των μερισμάτων για Ελλαδίτες επενδυτές (βάση γνωμάτευσης ΔΟΣΑ 1051902 ΕΞ 2016) εφόσον δηλωθούν τα μερίσματα στην Ελλάδα και πληρούνται τα 2 κριτήρια της γνωμάτευσης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για τους μετόχους
Θέλεις να συστήσεις μια εταιρία στην Κύπρο;