Προδημοσίευση της Πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού προτίθεται να προκηρύξει την πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι ειδικοί στόχοι της πράξης είναι η:

  • προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
  • η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές,
  • μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανία και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας,
  • ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
  • ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η πράξη απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών σε μετάβαση, του ΕΣΠΑ 2007-13. Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης  προκήρυξης ανέρχεται σε 19,8 εκ. €.

Η πράξη σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με την εθνική στρατηγική για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του παραγωγικού τομέα της χώρας, αλλά και να περιορίζει δραστικά την γραφειοκρατία.

. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις.
Σημειώνεται ότι η δημόσια δαπάνη θα κατανεμηθεί στις διάφορες θεματικές περιοχές ανάλογα με τον αριθμό των προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση θα έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη του 10, η οποία αποτελεί και το βαθμολογικό κατώφλι επιτυχίας ή απόρριψης μιας πρότασης. Σε καμία περίπτωση όμως η δημόσια δαπάνη μιας θεματικής περιοχής δεν θα υπερβεί το 30% της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πράξης.

Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας και ενδεικτικά αντικείμενα έρευνας τους παρατίθενται
παρακάτω:
1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
Γεωργία ακριβείας. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα
Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, αλιευτικού και ζωικού κεφαλαίου
Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
2. Τρόφιμα/ Ποτά
Υγιεινή διατροφή: ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, καταναλωτική συμπεριφορά
Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων και κλινικές μελέτες που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά  Εφαρμογές των Πράσινων Τεχνολογιών στη Βιομηχανία Τροφίμων
3. Ενέργεια
Ανάπτυξη-αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση –ψύξη, ηλεκτροπαραγωγή και γεωργία. Συνδυασμένα συστήματα.
Αεριοποίηση βιογενών καυσίμων στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης.
Αποθήκευση ενέργειας, ιδιαίτερα ΑΠΕ. Υβριδικές τεχνολογίες.
4. Περιβάλλον

Ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και μεθόδων διαχείρισης/ αξιοποίησης γεωργικών, βιομηχανικών και αστικών στερεών/ υγρών αποβλήτων και αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή/και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
5. Χημικές διεργασίες
Ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών, «καθαρότερων» τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής με στόχο την βιομηχανική παραγωγή με μηδενικά κατάλοιπα (στερεά, υγρά και αέρια)
Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών ΑΠΥ και φυσικών προϊόντων (renewable resources) για την παραγωγή νέων προϊόντων
Εφαρμογές νανοτεχνολογίας σε χημικά και άλλα προϊόντα για την βελτίωση των επιδόσεών τους
6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγιμότητας
Βελτιστοποίηση drug delivery devices
Εκμετάλλευση (εγχώριου ή μη) φυτικού πλούτου στην ανάπτυξη φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων φυτικής προέλευσης
7. Προηγμένα Υλικά
Ανάπτυξη νέων/ σύνθετων/ έξυπνων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία, με βελτιωμένες ιδιότητες.
Νανο-υλικά για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και με βελτιωμένες ιδιότητες (π.χ. επικαλύψεις, συγκολλητικά, πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα)
Νάνο/μικρο-ηλεκτρονική, αισθητήρες και τεχνολογίες ημιαγωγών

8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί
Δίκτυα «Πράσινης» Τεχνολογίας (Green Wireless). Τεχνολογίες ανάπτυξης ασύρματων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, εξυπηρετούμενων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, διαχείριση ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση, διασύνδεση αντικειμένων, σύνθεση δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες.
Ηλεκτρονικά παιχνίδια με έμφαση στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τους ρόλο.
Έρευνα και Εφαρμογή συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Knowledge Management με τη χρήση Αυτοματισμών στη Βιομηχανία.

 

Οι δραστηριότητες

Το πρόγραμμα επιδοτεί δραστηριότητες

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη),

β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Χρηματοδοτούνται:

● δαπάνες προσωπικού

● Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό

● Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας/ τεχνογνωσίας

● Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα). Συμπληρωματικές δαπάνες λογίζονται οι

● Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων

● Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

 Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει με την δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης από την ΓΓΕΤ.

Related Posts

Leave a comment