Η Μισθοδοσία Επιχείρησεων, η Διαχείριση της και ο ορθός Υπολογισμός του εργατικού κόστους είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της λειτουργίας τους. Οι Αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία ήταν καταιγιστικές τα τελευταία χρόνια. Η Atlas Consulting και η τεχνογνωσία των στελεχών της σχετικά με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησης ή του οργανισμού σας αλλά και την κάθε τύπου Συμβουλευτική ανάμεσα σε εργαζομένους και νομικές οντότητες. 
Μισθοδοσία Επιχειρήσεων
Επίλυση εργατικών διαφορών μέχρι την παρουσία δικηγόρου
Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
Υποστήριξη σε περίπτωση ελέγχου από ασφαλιστικά ταμεία
Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων
Υπολογισμός του εργατικού κόστους όλων των περιόδων με την συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων μισθοδοσίας με τις νέες συμβάσεις εργασίας και την παρακολούθηση τους
Έκδοση όλων των απαραίτητων από τον εργατικό νόμο δικαιολογητικών καθώς επίσης και αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
Θέλεις να αναθέσεις την Μισθοδοσία της Επιχείρησης σου σε εμάς;