Η Μισθοδοσία, η Διαχείριση της και ο ορθός Υπολογισμός του εργατικού κόστους είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι Αλλαγές στην Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία ήταν καταιγιστικές τα τελευταία χρόνια. Η Atlas Consulting και η τεχνογνωσία των στελεχών της σχετικά με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησης ή του οργανισμού σας αλλά και την κάθε τύπου Συμβουλευτική ανάμεσα σε εργαζομένους και νομικές οντότητες. 

Σε ποιους απευθυνόμαστε για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Μισθοδοσίας;

Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα
Δημόσιες Υπηρεσίας και ΝΠΔΔ
Outsourcing σε Λογιστικά Γραφεία

Τι μπορούμε να κάνουμε για την επιχείρηση, την εταιρία, τον Δημόσιο Οργανισμό ή ένα λογιστικό γραφείο;

Επίλυση εργατικών διαφορών μέχρι την παρουσία δικηγόρου
Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
Υποστήριξη σε περίπτωση ελέγχου από ασφαλιστικά ταμεία
Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων
Υπολογισμός του εργατικού κόστους όλων των περιόδων με την συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων μισθοδοσίας με τις νέες συμβάσεις εργασίας και την παρακολούθηση τους
Έκδοση όλων των απαραίτητων από τον εργατικό νόμο δικαιολογητικών καθώς επίσης και αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
Συμβουλευτική για Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ
Υλοποίηση σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία Διαχείριση Μισθοδοσίας & Εργατικών;

Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, προσλήψεις, αποχωρήσεις, τροποποιητικά προγράμματα εργασίας, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, καταγγελίες σύμβασης, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.

Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό.

Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικού άρθρου με το κλείσιμο του μήνα.

Αποστολή εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών μηνός.

Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας.

Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ασφάλισης ταμείων κυρίας ΑΠΔ και επικουρικής ασφάλισης.

Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ.

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για φορολογική χρήση.
Θέλεις να αναθέσεις την Μισθοδοσία της Επιχείρησης σου σε εμάς;

ΠρογραμματIστε μια συνAντηση γνωριμIας.