• Υπολογισμός του εργατικού κόστους όλων των περιόδων με την συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων μισθοδοσίας με τις νέες συμβάσεις εργασίας και την παρακολούθηση τους
  • Έκδοση όλων των απαραίτητων από τον εργατικό νόμο δικαιολογητικών καθώς επίσης και αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
  • Επίλυση εργατικών διαφορών μέχρι την παρουσία δικηγόρου
  • Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
  • Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
  • Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
  • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
  • Υποστήριξη σε περίπτωση ελέγχου από ασφαλιστικά ταμεία
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
  • Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας;