Λογιστικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της Atlas Consulting στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν  τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και απαραίτητη εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη κάθε τύπου επιχείρησης. Η Λογιστική Απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης είναι η βάση για την επικοινωνία μας με τις φορολογικές αρχές. Βάσει των καταχωρήσεων μας, υπολογίζονται οι φόροι, διαμορφώνονται όλες οι φορολογικές μας υποχρεώσεις αλλά και αποτυπώνεται η οικονομική εικόνα της επιχείρησης.
Για αυτό τον λόγο, δεν μιλάμε για καταστιχογραφία αλλά για επιστημονική κωδικοποίηση της οικονομικής μας δράσης.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Atlas Consulting είναι ακριβώς ότι είμαστε όλοι Επιστήμονες της ΧρηματοΟικονομικής και Λογιστικής των Επιχειρήσεων και γνωρίζουμε πολύ καλά να βλέπουμε πίσω από τους αριθμούς αλλά και να ερμηνεύουμε με τον σωστό τρόπο τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.
Η δική μας εμπειρία καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων για όλες τις μορφές νομικών προσώπων τόσο κερδοσκοπικών (ατομική επιχείρηση, Ομόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) όσο και μη κερδοσκοπικών (ΚοινΣ.Επ., ΜΚΟ, Σωματεία κτλ) .
 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων επίσημων οικονομικών βιβλίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προυπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου
 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων Ισοζυγίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των μηνίαιων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προυπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου

Η λογιστική και φορολογική παρακολούθηση Σωματείων, Μη Κερδοσκοπικών οργανισμών και Κοιν. Σ.Επ. παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Για αυτό και προσφέρουμε ολιστική παρακολούθηση και υποστήριξη τους που εστιάζει σε εξέταση θεμάτων όπως:

 • Τήρηση φορολογικών βιβλίων και Τήρηση Βιβλίου Ταμείου
 • Φορολογία εισοδημάτων (ανάλογα από την πηγή που προέρχονται)
 • Θέματα απόδοσης ΦΠΑ (πότε έχουν υποχρέωση να
 • Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά και φορολογικά οι Δωρεές και Χορηγίες
 • Πως υπολογίζονται οι Φόροι Δωρεών και τα χαρτόσημα λοιπών συναλλαγών
 • Πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τις διοργάνωσεις εκδηλώσεων, συνεδρίων κτλ .
 • Πως Εφαρμόζονται τα ΕΛΠ στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Όταν η επιχείρηση θέλει να έχει οργανωμένο λογιστήριο στην έδρα της, εμείς αναλαμβάνουμε να το οργανώσουμε, να το στελεχώσουμε και να επιβλέψουμε τις διαδικασίες. Επίβλεψη σημαίνει ότι :

 • Αξιολογούμε αρχικά πως είναι ήδη στημένο το λογιστηρίο της και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση
 • Κάνουμε Δειγματοληπτικό Έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους cross-check για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών από τον εσωτερικό βοηθ.λογιστή
 • Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Επίβλεψη στον υπολογισμό ΦΠΑ

Εμείς είμαστε υπεύθυνοι:

✓για την Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
✓ για την Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος.
✓ για την Σύνταξη και υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών (ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ).
✓ για την Αντιμετώπιση ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή.
✓ για την Ενημέρωση της διοίκησης ανά μήνα σχετικά με την οικονομική εικόνα της επιχείρησης

Αποτύπωση της Οικονομικής Εικόνας
Λογιστική οργάνωση και επίβλεψη των νέων επιχειρήσεων
Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
Έλεγχος παραστατικών, ενημέρωση και τήρηση βιβλίων
Λογιστική παρακολούθηση (ορθή χρησιμοποίηση των λογιστικών προτύπων)
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Λογιστικές Υπηρεσίες που προσφέρουμε;