Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Επίλυση εργατικών διαφορών μέχρι την παρουσία δικηγόρου
Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών
Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
Υπολογισμός του εργατικού κόστους όλων των περιόδων με την συνεχή ενημέρωση και αναβάθμιση των προγραμμάτων μισθοδοσίας με τις νέες συμβάσεις εργασίας και την παρακολούθηση τους
Έκδοση όλων των απαραίτητων από τον εργατικό νόμο δικαιολογητικών καθώς επίσης και αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
Υποστήριξη σε περίπτωση ελέγχου από ασφαλιστικά ταμεία
Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας που προσφέρουμε;