Λογιστικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για όλες τις μορφές εταιριών και επιχειρήσεων.
Η Λογιστική Υποστήριξη για την επιχείρηση σου αξιόπιστα και επιστημονικά με την ομάδα της Atlas Consulting!

H Λογιστική Υποστήριξη που προσφέρει η Atlas Consulting, γίνεται με τον πλέον σύγχρονο, αξιόπιστο και άμεσο τρόπο. Η 47χρονη εμπειρία μας καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων για όλες τις μορφές νομικών προσώπων τόσο κερδοσκοπικών (Aτομική επιχείρηση, Oμόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) όσο και μη κερδοσκοπικών (ΚοινΣ.Επ., ΜΚΟ, Σωματεία κτλ). Αξιόπιστες Λογιστικές υπηρεσίες για μικρομικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες Υποστήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σου!

Η Λογιστική Απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης είναι η βάση για την επικοινωνία μας με τις φορολογικές αρχές. Βάσει των καταχωρήσεων μας, υπολογίζονται οι φόροι, διαμορφώνονται όλες οι φορολογικές μας υποχρεώσεις αλλά και αποτυπώνεται η οικονομική εικόνα της επιχείρησης.
Για αυτό τον λόγο, δεν μιλάμε για καταστιχογραφία αλλά για επιστημονική κωδικοποίηση της οικονομικής μας δράσης.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Atlas Consulting είναι ακριβώς ότι είμαστε όλοι Επιστήμονες της ΧρηματοΟικονομικής και Λογιστικής των Επιχειρήσεων και γνωρίζουμε πολύ καλά να βλέπουμε πίσω από τους αριθμούς αλλά και να ερμηνεύουμε με τον σωστό τρόπο τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Τήρηση απλογραφικών βιβλίων

Ατομικές Επιχειρήσεις – Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρίες

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων επίσημων οικονομικών βιβλίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προϋπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες – Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης – Ανώνυμες Εταιρίες

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων Ισοζυγίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των μηναίων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προϋπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Τήρηση βιβλίων ΜΚΟ

Σύλλογοι – Σωματεία – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Η λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των Μη Κερδοσκοπικών οργανισμών παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Γι’ αυτό προσφέρουμε ολιστική παρακολούθηση και υποστήριξη τους που εστιάζει σε εξέταση θεμάτων όπως:

 • Τήρηση φορολογικών βιβλίων και Τήρηση Βιβλίου Ταμείου.
 • Φορολογία εισοδημάτων/Θέματα απόδοσης ΦΠΑ.
 • Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά και φορολογικά οι Δωρεές και Χορηγίες/Πως υπολογίζονται οι Φόροι Δωρεών και τα χαρτόσημα λοιπών συναλλαγών.
 • Πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τις διοργανώσεις εκδηλώσεων, συνεδρίων κτλ.
 • Πως Εφαρμόζονται τα ΕΛΠ στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Τήρηση απλογραφικών βιβλίων

Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Κοιν.Σ.Επ – Κοιν.ΣΠΕ

Οι Κοινωνικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιομορφίες στα λογιστικά τους βιβλία. Η μόνη ιδιορρυθμία που έχουν είναι η αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων και του ετήσιου απολογισμού των οικονομικών πεπραγμένων ως υποχρέωση υποβολής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας.

 • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
 • Έκδοση Μηνιαίων επίσημων οικονομικών βιβλίων
 • Συμφωνία Συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ)
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Control οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και προϋπολογισμός φορολογικών υποχρεώσεων περιόδου.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων

Bookkeeping σε Λογιστικά Βιβλία Αγγλικής ή Αμερικάνικης Εταιρίας

Η εταιρία μας είναι από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που αναλαμβάνουν το bookkeeping εταιριών στο εξωτερικό που συνδέονται με ελληνική εταιρία (συνδεδεμένες εταιρίες) και προκειμένου οι Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν τον έλεγχο των βιβλίων τους εδώ. Σε συνεργασία με Φοροτέχνες Λογιστές και Ελεγκτές στο εξωτερικό, τηρούμε τα βιβλία σας εδώ και ενοποιούμε τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται στο reporting σας.

Λογιστικές Υπηρεσίες
Επιβλεψη & Οργάνωση
Εξωτ.Λογιστηρίου

Επίβλεψη & Οργάνωση εξωτερικού λογιστηρίου σημαίνει:

1. Αξιολογούμε την υπάρχουσα κατάσταση του λογιστηρίου και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση και καλύτερη οργάνωση του.

2.Κάνουμε Δειγματοληπτικό Έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους cross-check για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών.

3. Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

4. Επίβλεψη του Προσωπικού του Λογιστηρίου και των εργασιών τους.

5. Σύνταξη& Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, των ΜΥΦ – ΚΕΠΥΟ.

6.  Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

7. Ενημέρωση της διοίκησης ανά μήνα για την οικονομική εικόνα της επιχείρησης και Προϋπολογισμός για τις φορολογικές υποχρεώσεις περιόδου.

Αποτύπωση Οικονομικής Εικόνας

Λογιστική Οργάνωση Επιχειρήσεων

Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων

Έλεγχος Παραστατικών & Συναλλαγών

Ενημέρωση & Τήρηση Βιβλίων

Ορθή Χρησιμοποίηση ΕΛΠ

Θέλεις να αναθέσεις την Λογιστική Υποστήριξη της επιχείρησης σου σε μια έμπειρη και αξιόπιστη ομάδα Επιστημόνων – Λογιστών;

Υποστηρίζουμε Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένα και Πανελλαδικά!