H έναρξη της πιο διαδεδομένης μορφής εταιρίας τώρα πιο εύκολα και γρήγορα από πότε:
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία!

FEATURED SERVICES

H έναρξη της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) της πιο διαδεδομένης μορφής εταιρίας τώρα πιο εύκολα και γρήγορα από πότε!

Οι σύμβουλοι της Atlas Consulting σου προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση και σύσταση της εταιρίας σου χωρίς χρονοβόρες και ενεργοβόρες διαδικασίες, με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μορφές επιχείρησης που μπορείς να επιλέξεις για να ξεκινήσεις την επιχειρηματική σου δραστηριότητα αλλά ο πιο δημοφιλής είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE)!
Για να ιδρύσεις μια ΙΚΕ, υπάρχει μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι η νέα οντότητα να αποκτήσει ΑΦΜ και να εγγραφεί στα απαιτούμενα Μητρώα (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Μητρώο Εφορίας, Μητρώο ΕΦΚΑ).

Ίδρυση:

Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται σύμπραξη Συμβολαιογράφου, όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο.

Ευκολία
0%
Μικρό Κόστος Σύστασης
0%
Ευελιξία
0%
Διαφάνεια
0%

Διάρκεια: 

Δεν υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια της εταιρείας. Μπορεί να οριστεί στο καταστατικό ορισμένος χρόνος, αλλά μπορεί και να είναι αορίστου χρόνου.

Λογιστική παρακολούθηση: 

Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (τήρηση βιβλίου ταμείου, σύνταξη Ισολογισμού), ως αντιστάθμισμα για την περιορισμένη ευθύνη των προσώπων, που συμμετέχουν σε αυτές, με το να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία επιτυγχάνεται με το διπλογραφικό σύστημα.

Κεφάλαιο: 

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.

  • Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ όμως συμβουλή μας είναι το αρχικό κεφάλαιο να είναι τόσο, ώστε να καλύπτει τα έξοδα της επιχείρησης μέχρι αυτή να αποκτήσει έσοδα.
  • Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.

H ΙΚΕ διευκολύνει τη συνεργασία και την συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιριών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Διαχείριση και εκπροσώπηση: 

Όργανα της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες. Ο διαχειριστής μπορεί να μην είναι και εταίρος. Μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο αλλά και νομική οντότητα.

Για την ενίσχυση της ευελιξίας, της παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων, τόσο εντός, όσο και εκτός συνέλευσης. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή οκτώ (8) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και οι εταίροι ενημερώνονται ακόμη και μέσω email. Η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς. Δυστυχώς διατηρείται και σε αυτήν την περίπτωση το αντιεπενδυτικό κλίμα που επιβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίου βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

Φορολογική & Επιχ/κη
Συμβουλευτική

Φορολογική Έδρα

Διαδικασία Σύστασης Εταιρίας

Έκδοση Τραπεζικού Λογαριασμού

Λογιστική & Φορολογική Υποστήριξη

Φορολογική Εκπροσώπευση

Υπηρεσία Μισθοδοσίας

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Επιχείρησης

Φορολογικός Σχεδιασμός

Νομική Υποστήριξη

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Σύστασης;

Αρχική Συμβουλευτική

Σύνταξη Καταστατικού

Φορολογική
Έδρα

Λογιστική Υποστήριξη

Θέλεις να συστήσεις μια ΙΚΕ;